#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

حبیب الله سمیع
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی