#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

محمد رستم منش
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی