#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی

بهنام اتابکی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی