#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارها

امیرحسین صدیقی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی