#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

حاجی رضا تیموری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی