#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل شرکت خاکریزاب

علیرضا یعقوبی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی