#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

رضا نوروززاده
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد