#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

علی کاردر
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد