#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

حمیدرضا عراقی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد