#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

سید کمال سید علی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی