#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل فولادمبارکه

بهرام سبحانی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی