#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل موسسه هادیان شهر

عزیز عیسی پور
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی