#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل پتروشیمی رازی

علی اکبر احمدی دشتی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی