#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل گروه اقتصادی تدبیر

عارف نوروزی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی