#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل اداری و اجرایی شورای شهر تهران

سید علی میرباقری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی