#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل دفتر امور مالی وزارت جهاد کشاورزی

خسرو پالیزگر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی