#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس

فیروز تکاور
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی