#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل صدا و سیمای مرکزخراسان رضوی

محسن نصرپور نوائي
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی