#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان

مهدی دهقان نیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی