#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر امور بین الملل شرکت هلدینگ کشتیرانی

کامران والفی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی