#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر امور خط کالای عمومی شرکت حمل فله کشتیرانی

محمد عموزاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی