#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر امور شرکت هلدینگ کشتیرانی

امیر سامان ترابی زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی