#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر امور مالی هلدینگ کشتیرانی

علی جعفری سمنانی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی