#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر بازرسی استانداری سنندج

مسعود روحانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی