#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر شبکه ایران کالا

اردشیر زابلی زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی