#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر شبکه خبر

عبدالرضا بوالی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی