#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر شبکه دو سیما

محمدرضا جعفری جلوه
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی