#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل برق منطقه ای تهران

غلامرضا خوش خلق
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی