#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

جعفر رحمان زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی