#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل شرکت خیبر

قاسم نبی پور
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی