#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل شرکت سوخت رسانی ستاره قشم

احمد سرکندی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی