#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

مسعود کرباسیان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی