#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

ابوالقاسم رحمانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی