#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل شرکت کانتینر

حمزه کشاورز
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی