#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل شستا

مرتضی لطفی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی