#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

جمشید تقی زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی