#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل عرف ایران

عباس قدیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی