#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل مرکز پزشکی کشتیرانی

محمد کلباسی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی