#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل کشتیرانی ایران وهند

جمشید خلیلی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی