#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل کشت و صنعت امام خمینی

مجدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی