#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل کشت و صنعت حکیم فارابی

قدرتی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی