#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل کشت و صنعت دهخدا

کریمی زند
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی