#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان

شکیبا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی