#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل کشت و صنعت کارون شوشتر

میرزاپور
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی