#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عملیات منطقه ۶ آتش نشانی

امیر مهدیانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی