#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر مالی و اداری سازمان فنی و عمرانی

هادی اسپندیاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی