#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر نظارت بر هیدروکربور

رکن الدین جوادی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی