#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر کل امور استان‌ها

خلیل حنیف
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی