#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی

عیسی جعفری گیو
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی