#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

اسماعیل کریم زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی